Je bestelling

Algemene voorwaarden winactie

Versie: 3.0 / 16 februari 2024

 

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Organisator en in aanmerking komen voor deelname aan de winactie

1.1. De prijstrekking wordt georganiseerd door Eurail B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zijn maatschappelijke zetel op Leidseveer 10 (3511 SB), Utrecht, Nederland, vermeld in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 30206952. 

1.2. De Prijstrekking staat open voor alle natuurlijke personen van 16 jaar of ouder op het moment van deelname aan de Prijstrekking. Medewerkers van Eurail B.V. en hun familieleden, sponsors of andere personen die direct aan Eurail zijn gerelateerd, zijn uitgesloten van deelname.  

1.3. Om met een Eurail/Interrail Pass (hierna 'de Pass' genoemd) te reizen, is een geldig paspoort of identiteitskaart en mogelijk een visum vereist. Ga voor meer informatie over de vereisten van reizen met de Passes naar https://www.interrail.eu/en/support.

1.4. Als deelnemers minderjarig zijn (tot en met 17 jaar oud), moeten ze instemmen met een wettelijke vertegenwoordiger om deel te nemen aan deze prijstrekking. Eurail B.V. behoudt zich het recht voor om vóór de uitreiking van een prijs een bewijs van toestemming te vragen aan een wettelijke vertegenwoordiger.

1.5. Een alleenreizende minderjarige (tot en met 17 jaar) dient in het bezit te zijn van schriftelijke toestemming van een wettelijke vertegenwoordiger (en deze op verzoek aan een deelnemende vervoerder te kunnen tonen).

1.6. Er zijn extra kosten verbonden aan het gebruik van de Pass, met inbegrip van maar niet beperkt tot reserveringskosten en reisverzekeringen. Die kosten moeten door de reiziger worden gedragen. Eurail B.V. is niet verantwoordelijk en draagt geen directe of indirecte kosten in verband met het gebruik van de Pass, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen in de algemene voorwaarden die te vinden zijn op https://www.interrail.eu/en/terms-conditions.

Artikel 2: Gebruiksvoorwaarden

2.1. De standaard productvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Pass. 

2.2. Eurail B.V. biedt geen verzekering voor de winnaar. Eurail B.V. en haar partners aanvaarden en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid in geval van letsel of verlies of schade aan eigendommen van de winnaar. 

2.3. Winnaars wordt aangeraden voorafgaand aan het begin van de reis een medische verzekering af te sluiten die geldig is in alle landen waarin hun reis plaatsvindt. 

2.4. Winnaars wordt aangeraden voorafgaand aan het begin van de reis een reisverzekering af te sluiten die geldig is in alle landen waarin hun reis plaatsvindt. 

2.5. Gezondheidsinstructies/COVID-19 

             a.      Winnaars garanderen dat ze tijdens het reizen alle regels en voorschriften van de landen naleven. 

             b.      Winnaars zijn verantwoordelijk voor het controleren van alle vereisten voor het reizen naar de landen op hun reisroute. Eurail B.V. geeft geen advies of leidraad over de naleving van de voorschriften die zijn opgesteld door landen die door de winnaar worden bezocht.  

             c.       Alle kosten die worden gemaakt om de naleving van de regelgeving te garanderen (bijv. PCR-tests) zijn voor rekening van de winnaar. 

             d.      Eurail B.V. aanvaardt of aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte kosten die de winnaar maakt als gevolg van reisbeperkingen in bepaalde landen of in geval van repatriëring. 

2.6. De winnaar is verantwoordelijk voor alle belastingen, kosten en andere uitgaven die niet expliciet zijn inbegrepen in of verband houden met de prijs (inclusief, maar niet beperkt tot, kosten voor visumaanvragen en reserveringen van zitplaatsen in treinen), en gaat er bij het aanvaarden van de prijs mee akkoord dit volledig op eigen risico en verantwoordelijkheid te doen.  

  

Artikel 3: Rechten Eurail B.V.

3.1. Eurail B.V. is niet verantwoordelijk voor: 

           a.      het aanbieden van vervoersdiensten buiten het bereik van de Pass. 

           b.      technische problemen of schade in verband met de deelname aan de prijstrekking, evenals claims en schade in verband met en als gevolg van de ondernomen reis. 

           c.      onvermogen om te reizen vanwege een ongeldig persoonlijk identificatiedocument 

           d.      eventuele problemen met het netwerk, de hardware of software van de computer, of een storing die ertoe leidt dat de inzending van de deelnemer niet wordt ontvangen, onvolledig of beschadigd is.  

3.2. Eurail B.V. behoudt zich het recht voor om deelnemers te diskwalificeren zonder voorafgaande kennisgeving of opgaaf van reden, in geval van verdenking van fraude of wangedrag. 

3.3. Eurail B.V. behoudt zich het recht voor om een deelname te diskwalificeren zonder voorafgaande kennisgeving of zonder een reden op te geven als de deelnemer de regels in deze algemene voorwaarden of de wet overtreedt. 

3.4. Eurail B.V. mag deelnames weigeren die niet aan deze algemene voorwaarden voldoen. 

3.5. Eurail B.V. behoudt zich het recht voor om de prijzen, definities en andere informatie te beëindigen of aan te passen, of om deze prijstrekking te allen tijde te annuleren zonder voorafgaande kennisgeving. 

3.6: Eurail B.V. behoudt zich het recht voor om schriftelijk bewijs van woonplaats en leeftijd van een mogelijke winnaar op te vragen alvorens een prijs uit te reiken. 

Artikel 4: Privacy en gegevensverwerking

4.1. Eurail B.V. respecteert de privacy van deelnemers. Wanneer je deelneemt aan een prijstrekking, worden je naam en achternaam gebruikt voor het selecteren van de prijs. Als je als winnaar wordt geselecteerd, wordt je ook gevraagd om je geboortedatum, e-mailadres en verzendadres te delen, zodat we je informatie kunnen verstrekken om je prijs in ontvangst te nemen.

4.2 De verwerking van je persoonlijke gegevens met betrekking tot deelname aan een prijstrekking is gebaseerd op de uitdrukkelijke instemming met deze algemene voorwaarden, die is verstrekt tijdens het indienen van het deelnameformulier. Wij zullen ervoor zorgen dat alle persoonlijke gegevens aan ons worden verstrekt in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving inzake gegevensbescherming.

4.3 De persoonlijke gegevens worden 12 maanden nadat de gegevens zijn verzameld bewaard, zodat je je prijs kunt gebruiken.  Je kunt op elk gewenst moment om verwijdering van je gegevens vragen. Voor meer informatie over je rechten als betrokkene, zie ons  Eurail-privacybeleid

4.4 De voorwaarden van Eurail B.V. zijn van toepassing op het gebruik van Eurail-producten die worden gewonnen tijdens de prijstrekking en zijn beschikbaar op https://www.interrail.eu/en/terms-conditions/privacy-and-cookie-statement.

Artikel 5: Geschillenbeslechting

5.1. Eurail B.V. handelt in overeenstemming met de Nederlandse gedragscode inzake promotionele kansspelen van 2014 (Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014). 

5.2. Klachten over deze prijstrekking kunnen worden verzonden naar Eurail B.V. Postbus 2338, 3500 GH, Utrecht, Nederland of naar complaints@eurail.com

5.3. Geschillen of onenigheden tussen jou en Eurail B.V. die voortvloeien uit of verband houden met de prijstrekking, de algemene voorwaarden en de privacyverklaring zijn in eerste instantie onderworpen aan een minnelijke schikkingsprocedure. 

5.4. Wanneer op grond van het vorige lid een minnelijke schikking niet vruchtbaar of onmogelijk blijkt, valt het conflict onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank van Midden-Nederland (gevestigd te Utrecht, Nederland). Het Nederlands recht is van toepassing. 

 

Voorwaarden nieuwsbrief

Artikel 1: Inschrijfvoorwaarden

1.1 Als je wilt deelnemen aan de prijstrekking, moet je je abonneren op de nieuwsbrief van Eurail/Interrail, de algemene voorwaarden accepteren en ervoor kiezen deel te nemen aan de prijstrekking. Voor het abonnement op de nieuwsbrief moet je je e-mailadres, voornaam en achternaam delen. Je kunt je op elk moment afmelden via de gepersonaliseerde link in de ontvangen nieuwsbrief van Eurail.

1.2 Per specifiek e-mailadres is slechts één inzending toegestaan.

1.3 De prijstrekking staat maandelijks open voor deelname. Een maand begint op de eerste dag van de maand om 00:01 CET (lokale Nederlandse tijd) en eindigt op de laatste dag van die maand om 23:59 CET (lokale Nederlandse tijd). De daadwerkelijke trekking en selectie van de winnaar vindt plaats in de maand na de deelnamemaand. 

1.4 Deelname aan de prijstrekking is gratis en is niet afhankelijk van eerdere aankopen van Eurail-producten. Eventuele kosten die de deelnemer maakt om deel te nemen, bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, kosten voor een internetverbinding, worden niet vergoed door Eurail BV

Artikel 2: Bepaling van de winnaar - Nieuwsbrief

2.1. Eurail B.V. bepaalt de winnaar van de prijstrekking van de nieuwsbrief aan de hand van een gerandomiseerde trekking.  

2.2. De loting en uitreiking vinden plaats in de eerste week van de maand, waarbij de prijs wordt uitgereikt aan een van de nieuwsbriefabonnees van de vorige maand. 

2.3. De uitslag van de prijstrekking wordt binnen drie maanden na de prijsuitreiking bekendgemaakt op de website van Eurail en in de nieuwsbrief. 

2.4. Eurail zal binnen 96 uur rechtstreeks contact opnemen met winnaars met het verzoek hun prijs te claimen en de vereiste informatie voor de verwerking van de prijs per e-mail door te geven.

2.5. Als een winnaar niet binnen 96 uur reageert of de volledige gegevens niet vóór het einde van die periode verzendt, wordt er een extra trekking gehouden. Alle rechten van de eerste gekozen winnaar vervallen wanneer de nieuwe trekking plaatsvindt. 

2.6. De winnaar moet het boekingsformulier met informatie over de reiziger invullen binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het boekingsformulier via e-mail.

2.7 De eerste dag van dat de Pass van de prijs geldig is, is op de dag dat de prijs per e-mail naar de winnaar wordt verzonden. De winnaar heeft 11 maanden vanaf de dag dat de prijs per e-mail door Eurail B.V. is uitgereikt om de prijs te activeren.

2.8. De prijs wordt verwerkt en binnen 21 kalenderdagen na ontvangst van het juiste ingevulde boekingsformulier naar de klant verzonden.

2.9 Winnaars kunnen zelf bepalen of ze hun prijs (prijzen) willen gebruiken. Als winnaars meerdere prijzen ontvangen, kunnen ze ervoor kiezen om beide te gebruiken of om er een aan een reisgenoot te geven.

2.10. Alle beslissingen van Eurail B.V. met betrekking tot deze prijstrekking worden als definitief beschouwd; over de prijzen en de wijze van toekenning wordt niet gecorrespondeerd.

Artikel 3: De prijs

3.1. Elke prijs bestaat uit een vast aantal Interrail Global Passes (geldig voor 7 reisdagen in 1 maand, 1e klas), die 11 maanden geldig zijn vanaf het moment van boeken. De maximale economische waarde per pas is voor de prijs van de pas op het moment van de prijstrekking.

3.2. Waar van toepassing is de winnaar zelf verantwoordelijk om de nodige reisdocumenten, zoals een visum, te regelen. 

3.3. De winnaar is verantwoordelijk voor alle belastingen, kosten en andere uitgaven die niet expliciet inbegrepen zijn in of verband houden met de prijs, en de winnaar stemt ermee in dat de winnaar deze prijs volledig op eigen risico en verantwoordelijkheid aanvaardt. De kosten die de deelnemer heeft gemaakt om deel te nemen, bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, verblijfskosten, extra reiskosten en kosten voor de internetverbinding, worden niet terugbetaald. 

3.4. De winnaar is verantwoordelijk voor extra reserveringen die in sommige landen of treinen nodig kunnen zijn. 

3.5. De prijs wordt uitgereikt in de vorm van een mobiele pas. De prijs kan niet worden ingewisseld voor een papieren pas. 

3.6. De geldigheid van de prijs verloopt 11 maanden na de datum van uitgifte. Hij kan niet worden verlengd of opnieuw worden uitgegeven omdat hij niet binnen de gestelde termijn kan worden gebruikt. Als de prijs niet binnen 11 maanden wordt gebruikt, is deze niet meer geldig. 

3.7. De prijs kan niet worden ingewisseld voor een andere prijs van Eurail B.V. (bijv. 7 dagen binnen 1 maand geruild voor 10 dagen binnen 1 maand). 

3.8. De prijs kan niet worden gedowngraded van 1e klas naar 2e klas. 

3.9. Deze prijs kan niet voor contant geld worden ingeruild.

 

Voorwaarden sociale media

Artikel 1: Inschrijfvoorwaarden

1.1. Je kunt deelnemen aan de prijstrekking door te reageren op ons bericht op sociale media. De instructies voor deelname staan in de prijstrekkingstekst in het bericht op sociale media.

1.2. Medewerkers van Eurail. B.V. en gelieerde bedrijven, evenals hun familieleden, zijn uitgesloten van deelname aan de prijstrekking.

1.3 Er zijn geen communicatiekosten voor uw deelname aan de prijstrekking. Hieronder vallen niet de eigen communicatiekosten met betrekking tot een internetabonnement.

1.4. Bij inschrijving voor de prijstrekking garandeert de deelnemer de gegevens nauwkeurig, naar waarheid, actueel en volledig te hebben ingevoerd.

1.5. Deelnemers kunnen zo vaak meedoen als ze willen door de instructies in het bericht op sociale media te volgen. De opmerking bij de inzending wordt beschouwd als het unieke deelnemersnummer voor de prijstrekking in deze prijstrekking.

1.6. De prijstrekking begint op de in het bericht op sociale media aangegeven datum en eindigt op de datum die in het bericht op sociale media staat vermeld (hierna: de 'termijn van de prijstrekking'). Na de einddatum mag de deelnemer niet deelnemen aan de prijstrekking.

1.7. Een week begint op maandag om 00:01 Centraal-Europese tijd (lokale Nederlandse tijd) en eindigt op zondag om 23:59 Centraal-Europese tijd (lokale Nederlandse tijd).

Artikel 2: Bepaling van de winnaar - Sociale media

2.1. Eurail B.V. bepaalt de winnaar door middel van een willekeurige prijstrekking na de looptijd van de prijstrekking.

2.2. De resultaten van de prijstrekking worden bekendgemaakt op ons socialemediakanaal dat de prijstrekking hield. De aankondiging zal verschijnen in onze sociale verhalen en in het commentaargedeelte van de betreffende sociale post. 

2.3. Eurail zal binnen 96 uur rechtstreeks contact opnemen met winnaars met het verzoek hun prijs te claimen en de vereiste informatie voor de verwerking van de prijs per e-mail door te geven.

2.4 Als een winnaar niet binnen 96 uur reageert of de volledige gegevens niet vóór het einde van die periode verzendt, wordt er een extra trekking gehouden. Alle rechten van de eerste gekozen winnaar vervallen wanneer de nieuwe trekking plaatsvindt. 

2.5. De winnaar moet het boekingsformulier met informatie over de reiziger invullen binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het boekingsformulier via e-mail.

2.6 De eerste dag van dat de Pass van de prijs geldig is, is op de dag dat de prijs per e-mail naar de winnaar wordt verzonden. De winnaar heeft 11 maanden vanaf de dag dat de prijs per e-mail door Eurail B.V. is uitgereikt om de prijs te activeren.

2.7. De prijs wordt verwerkt en binnen 21 kalenderdagen na ontvangst van het juiste ingevulde boekingsformulier naar de klant verzonden.

2.8 Winnaars kunnen zelf bepalen of ze hun prijs (prijzen) willen gebruiken. Als winnaars meerdere prijzen ontvangen, kunnen ze ervoor kiezen om beide te gebruiken of om er een aan een reisgenoot te geven.

2.9. Alle beslissingen van Eurail B.V. met betrekking tot deze prijstrekking worden als definitief beschouwd; over de prijzen en de wijze van toekenning wordt niet gecorrespondeerd.

Artikel 3: De prijs

3.1. Elke prijs bestaat uit een vast aantal Interrail Global Passes (geldig voor 7 reisdagen in 1 maand, 2e klas), die 11 maanden geldig zijn vanaf het moment van boeken. De maximale economische waarde per pas is voor de prijs van de pas op het moment van de prijstrekking.

3.2. Waar van toepassing is de winnaar zelf verantwoordelijk om de nodige reisdocumenten, zoals een visum, te regelen. 

3.3. De winnaar is verantwoordelijk voor alle belastingen, kosten en andere uitgaven die niet expliciet inbegrepen zijn in of verband houden met de prijs, en de winnaar stemt ermee in dat de winnaar deze prijs volledig op eigen risico en verantwoordelijkheid aanvaardt. De kosten die de deelnemer heeft gemaakt om deel te nemen, bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, verblijfskosten, extra reiskosten en kosten voor de internetverbinding, worden niet terugbetaald. 

3.4. De winnaar is verantwoordelijk voor extra reserveringen die in sommige landen of treinen nodig kunnen zijn. 

3.5. De prijs wordt uitgereikt in de vorm van een mobiele pas. De prijs kan niet worden ingewisseld voor een papieren pas. 

3.6. De geldigheid van de prijs verloopt 11 maanden na de datum van uitgifte. Hij kan niet worden verlengd of opnieuw worden uitgegeven omdat hij niet binnen de gestelde termijn kan worden gebruikt. Als de prijs niet binnen 11 maanden wordt gebruikt, is deze niet meer geldig. 

3.7. De prijs kan niet worden ingewisseld voor een andere prijs van Eurail B.V. (bijv. 7 dagen binnen 1 maand geruild voor 10 dagen binnen 1 maand). 

3.8. De prijs kan niet worden geüpgraded van 2e klas naar 1e klas.

3.9. Deze prijs kan niet voor contant geld worden ingeruild.

 

Voorwaarden community

Artikel 1: Inschrijfvoorwaarden

1.1. Je kunt deelnemen aan de prijstrekking door te reageren op ons communitybericht. De instructies voor deelname staan in de prijstrekkingstekst in het communitybericht.

1.2. Medewerkers van Eurail. B.V. en gelieerde bedrijven, evenals hun familieleden, zijn uitgesloten van deelname aan de prijstrekking.

1.3 Er zijn geen communicatiekosten voor uw deelname aan de prijstrekking. Hieronder vallen niet de eigen communicatiekosten met betrekking tot een internetabonnement.

1.4. Bij inschrijving voor de prijstrekking garandeert de deelnemer de gegevens nauwkeurig, naar waarheid, actueel en volledig te hebben ingevoerd.

1.5. Een deelnemer kan slechts één keer deelnemen door de instructies in het communitybericht te volgen. De opmerking bij de inzending wordt beschouwd als het unieke deelnemersnummer voor de prijstrekking in deze prijstrekking.

1.6. De prijstrekking begint op de aangegeven datum in het communitybericht en eindigt op de datum die in het communitybericht staat vermeld (hierna: de 'termijn van de prijstrekking'). Na de einddatum mag de deelnemer niet deelnemen aan de prijstrekking.

1.7. Een week begint op maandag om 00:01 Centraal-Europese tijd (lokale Nederlandse tijd) en eindigt op zondag om 23:59 Centraal-Europese tijd (lokale Nederlandse tijd).

Artikel 2: Bepaling van de winnaar – Community

2.1. Eurail B.V. bepaalt de winnaar door middel van een willekeurige prijstrekking na de looptijd van de prijstrekking.

2.2. De resultaten van de prijstrekking worden bekendgemaakt op ons communityplatform dat de prijstrekking heeft gehouden. De aankondiging zal op ons communityplatform staan.

2.3. Eurail zal binnen 96 uur rechtstreeks contact opnemen met winnaars met het verzoek hun prijs te claimen en de vereiste informatie voor de verwerking van de prijs per e-mail door te geven.

2.4. Als een winnaar niet binnen 96 uur reageert of de volledige gegevens niet vóór het einde van die periode verzendt, wordt er een extra trekking gehouden. Alle rechten van de eerste gekozen winnaar vervallen wanneer de nieuwe trekking plaatsvindt.

2.5. De winnaar moet het boekingsformulier met informatie over de reiziger invullen binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het boekingsformulier via e-mail.

2.6. De eerste dag van dat de Pass van de prijs geldig is, is op de dag dat de prijs per e-mail naar de winnaar wordt verzonden. De winnaar heeft 11 maanden vanaf de dag dat de prijs per e-mail door Eurail B.V. is uitgereikt om de prijs te activeren.

2.7. De prijs wordt verwerkt en binnen 21 kalenderdagen na ontvangst van het juiste ingevulde boekingsformulier naar de klant verzonden.

2.8. Winnaars kunnen zelf bepalen of ze hun prijs (prijzen) willen gebruiken. Als winnaars meerdere prijzen ontvangen, kunnen ze ervoor kiezen om beide te gebruiken of om er een aan een reisgenoot te geven.

2.9. Alle beslissingen van Eurail B.V. met betrekking tot deze prijstrekking worden als definitief beschouwd; over de prijzen en de wijze van toekenning wordt niet gecorrespondeerd.

Artikel 3: De prijs

3.1. Elke prijs bestaat uit een vast aantal Interrail Global Passes (geldig voor 7 reisdagen in 1 maand, 2e klas), die 11 maanden geldig zijn vanaf het moment van boeken. De maximale economische waarde per pas is voor de prijs van de pas op het moment van de prijstrekking.

3.2. Waar van toepassing is de winnaar zelf verantwoordelijk om de nodige reisdocumenten, zoals een visum, te regelen.

3.3. De winnaar is verantwoordelijk voor alle belastingen, kosten en andere uitgaven die niet expliciet inbegrepen zijn in of verband houden met de prijs, en de winnaar stemt ermee in dat de winnaar deze prijs volledig op eigen risico en verantwoordelijkheid aanvaardt. De kosten die de deelnemer heeft gemaakt om deel te nemen, bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, verblijfskosten, extra reiskosten en kosten voor de internetverbinding, worden niet terugbetaald.

3.4. De winnaar is verantwoordelijk voor extra reserveringen die in sommige landen of treinen nodig kunnen zijn.

3.5. De prijs wordt uitgereikt in de vorm van een mobiele pas. De prijs kan niet worden ingewisseld voor een papieren pas.

3.6. De geldigheid van de prijs verloopt 11 maanden na de datum van uitgifte. Hij kan niet worden verlengd of opnieuw worden uitgegeven omdat hij niet binnen de gestelde termijn kan worden gebruikt. Als de prijs niet binnen 11 maanden wordt gebruikt, is deze niet meer geldig.

3.7. De prijs kan niet worden ingewisseld voor een andere prijs van Eurail B.V. (bijv. 7 dagen binnen 1 maand geruild voor 10 dagen binnen 1 maand).

3.8. De prijs kan niet worden geüpgraded van 2e klas naar 1e klas.

3.9. Deze prijs kan niet voor contant geld worden ingeruild.

 

Voorwaarden van de UEFA x Deutsche Bahn x Interrail weggeefactie

Artikel 1:

1.1 In het geval er een tegenstrijdigheid bestaat tussen de voorwaarden die van toepassing zijn op reguliere weggeefacties en de voorwaarden die van toepassing zijn op de UEFA x Deutsche Bahn x Interrail weggeefactie die in deze sectie worden beschreven, prevaleren de laatste.

1.2 De standaard productvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Pass.   

1.3 Winnaars moeten een staatsburger of ingezetene zijn van Europa, met uitzondering van Duitsland. Inwoners van Duitsland kunnen in plaats daarvan profiteren van het DB-ticket EURO 2024 voor treinreizen binnen Duitsland.

1.4 De Prijstrekking staat open voor alle natuurlijke personen van 16 jaar of ouder op het moment van deelname aan de Prijstrekking. Medewerkers van Eurail B.V. en hun familieleden, sponsors of andere personen die direct aan Eurail zijn gerelateerd, zijn uitgesloten van deelname. 

1.5 De wedstrijdtickets worden uitgegeven door Deutsche Bahn. Winnaars mogen niet kiezen welke wedstrijd ze willen bijwonen.

1.6 De prijzen zijn niet terugbetaalbaar of inwisselbaar. De prijzen kunnen niet worden doorverkocht of overgedragen aan commerciële of professionele wederverkopers en/of ticketresellers. Winnaars mogen de tickets niet te koop aanbieden en/of openbaar verkopen, in het bijzonder op veilingen of online en/of op doorverkoopplatforms die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de UEFA of de DFB 

1.7 Winnaars mogen de tickets niet gebruiken om de UEFA, de DFB, UEFA EURO 2024™ of de wedstrijd te adverteren of te promoten.

1.8 Winnaars mogen in geen enkel deel van het stadion producten of diensten adverteren, promoten, weggeven, verdelen, verkopen of te koop aanbieden door openlijke commerciële boodschappen te plaatsen op kleding die gedragen wordt of voorwerpen die het stadion worden binnengebracht. 

1.9 De Winnaar mag niet ingaan op marketing- of reclamemogelijkheden in verband met de ticket(s). Geen enkele tickethouder mag in het stadion een merknaam aanbrengen die gericht is op reclame- of marketingdoeleinden van welke aard dan ook.

1.10 De verwerking van je persoonlijke gegevens met betrekking tot deelname aan een prijstrekking is gebaseerd op de uitdrukkelijke instemming met deze voorwaarden, die is verstrekt tijdens het indienen van het deelnameformulier. Wij zullen ervoor zorgen dat alle persoonlijke gegevens aan ons worden verstrekt in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving inzake gegevensbescherming.

1.11 De persoonsgegevens die met Eurail B.V. worden gedeeld, worden gedeeld met deelnemende partners om de wedstrijdtickets over de winnaars te verdelen.