Gebruiksvoorwaarden uploadtool

Lees deze servicevoorwaarden aandachtig door voordat u gebruikmaakt van deze service en/of van andere door Interrail.eur verstrekte content.

1. Voorwaarden accepteren

U accepteert en gaat ermee akkoord dat u, door gebruik te maken van de service of door hiertoe toegang te verkrijgen of door het uploaden of plaatsen van content op de service, aangeeft dat u alle voorwaarden van deze overeenkomst hebt gelezen en begrijpt en dat u zich daar aan zult houden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, moet u geen gebruikmaken van de service en hebt u daar ook geen recht op. Als u deze servicevoorwaarden accepteert of daarmee akkoord gaat namens een bedrijf of andere juridische entiteit, verklaart en garandeert u dat u geautoriseerd bent om dat bedrijf of die andere juridische entiteit te binden aan deze servicevoorwaarden. In dat geval verwijzen 'u' en 'uw' naar dat bedrijf of die juridische entiteit en zijn daarop van toepassing.

2. Wie komt in aanmerking

De service is alleen bedoeld voor personen die 16 jaar of ouder zijn. Iedere toegang tot of elk gebruik van de service door iedereen jonger dan 16 jaar is uitdrukkelijk verboden. Door toegang te verkrijgen tot de service of deze te gebruiken, verklaart en garandeert u dat u 16 jaar bent of ouder.

3. Gebruik van de service

Als voorwaarde voor het gebruik van bepaalde functies van de service kan het zijn dat u persoonlijke gegevens moet verstrekken, waaronder, maar niet beperkt tot, een e-mailadres en gebruikersnamen voor sociale media. U gaat ermee akkoord dat u Interrail.eu zult voorzien van juiste, volledige en actuele informatie, vooral als het gaat om uw e-mailadres.
De service, de vorm waarin deze wordt gepresenteerd en de functionaliteiten kunnen zonder aankondiging vooraf worden gewijzigd. Interrail.eu behoudt zich het recht voor op enig moment naar eigen goeddunken en zonder aankondiging vooraf beperkingen in te stellen voor en in verband met de service. Interrail.eu kan ook beperkingen instellen ten aanzien van de service of aspecten van deze service of uw toegang tot delen van of de gehele service beperken zonder aankondiging vooraf of zonder dat dit leidt tot aansprakelijkheid. Interrail.eu kan de service op elk moment geheel of gedeeltelijk wijzigen, opschorten of stopzetten, waaronder de beschikbaarheid van een functie, database of content (zoals hieronder gedefinieerd).

4. Privacy

Bij Interrail.eu zetten wij ons ervoor in om de onlineprivacy te beschermen van de bezoekers van onze website.
Bekijk voor informatie over hoe Interrail.eu uw gegevens verzamelt, gebruikt en deelt ons privacybeleid. U bevestigt dat u door de service te gebruiken toestemming geeft voor het verzamelen, gebruiken en delen (zoals omschreven in het privacybeleid) van dergelijke gegevens, waaronder de overdracht van deze gegevens naar Nederland en/of andere landen voor opslag, verwerking en gebruik door Interrail.eu en gelieerde derden zoals omschreven in ons privacybeleid.
Naast ons privacybeleid gaat u door het verstrekken van uw contactgegevens ermee akkoord dat u incidenteel naar uw e-mailadres gestuurde elektronische nieuwsbrieven met informatie over onze websites ontvangt. Wij zullen u echter in de gelegenheid stellen om uw voorkeuren te wijzigen en u af te melden voor deze berichten.

5. Door de gebruiker gegenereerde content

Contentbeperkingen

Interrail.eu vindt het belangrijk dat de service een leuke en veilige plaats blijft waar foto's en video's kunnen worden verwerkt. De service staat daarom toe dat gebruikers creatief omgaan met hun content. Gebruikers mogen de service niet gebruiken om verboden content te verwerken. Over het algemeen gaat het bij verboden content om content of andere materiaal dat volgens Interrail.eu:

  • beledigend, misleidend, pornografisch, obsceen, lasterlijk, smadelijk, kwetsend of anderszins ongewenst is;

  • materiaal bevat waarop auteursrecht of andere intellectueel eigendom rust en dat is gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar;

  • inbreuk maakt op of op andere wijze de rechten van anderen schendt;

  • virussen, wormen, corrupte bestanden, Trojaanse paarden of andere vormen van schadelijke code bevat of enige andere content die de service kan schaden (gezamenlijk 'schadelijke code');

  • illegale activiteiten promoot;

  • de service hackt, onstabiel maakt of wijzigt of veranderingen aanbrengt in een andere website om ten onrechte de indruk te wekken dat deze is gelieerd aan de service;

  • een groot aantal geautomatiseerde middelen gebruikt (waaronder robots, spiders en scripts) om toegang te verkrijgen tot de service;

  • enige vorm van reclame, massacommunicatie of acquisitie uitzendt of verzendt naar andere gebruikers;

  • schade toebrengt aan personen, waaronder minderjarigen; of

  • een link verstrekt naar een van bovengenoemde soorten content.

Interrail.eu kan naar eigen goeddunken bepalen of content verboden content is en alle content die wordt verzonden naar de service kan van tijd tot tijd worden onderzocht. Hoewel Interrail.eu niet alle content die wordt verzonden naar de service onderzoekt en zal onderzoeken of op andere wijze beoordeelt, kan Interrail.eu om welke reden dan ook en op elk moment en zonder aankondiging vooraf content verwijderen, verplaatsen en bewerken. Voor alle content (zowel privé als openbaar) die wordt verwerkt op de site is alleen de persoon verantwoordelijk die deze heeft verzonden. U bent dus verantwoordelijk voor uw content. Door de site te bekijken kunt u worden blootgesteld aan content die u als kwetsend beschouwt. U bent zelf verantwoordelijk voor een dergelijke blootstelling. Interrail.eu garandeert op geen enkele wijze de juistheid, kwaliteit of toepasselijkheid van content die beschikbaar is via de service.


Auteursrecht
Gebruikers behouden het eigendom en/of andere toepasselijke rechten op door gebruikers gegenereerde content en Interrail.eu en/of derden behouden het eigendom en/of andere toepasselijke rechten op alle content die niet door gebruikers is gegenereerd.
Door een bestand of andere content te uploaden of door een opmerking te plaatsen, verklaart en garandeert u (1) dat u daarmee geen inbreuk maakt op de rechten van anderen of deze schendt, en (2) dat u het bestand dat of andere content die u uploadt, hebt gemaakt of dat u op andere wijze beschikt over voldoende intellectuele eigendomsrechten om het materiaal te uploaden in overeenstemming met deze voorwaarden. Interrail.eu maakt geen aanspraak op eigendomsrechten op uw content en niets in deze servicevoorwaarden kan worden beschouwd als beperking van enige rechten die u hebt om uw content te gebruiken en exploiteren. Door content beschikbaar te stellen via de service, kent u Interrail.eu bij deze een wereldwijd, onherroepelijk, doorlopend, niet-exclusief, overdraagbaar, royaltyvrij, sublicentieerbaar recht toe om dergelijke content te gebruiken, hosten, kopiëren, aan te passen, veranderen, distribueren, gebruiken als verwijzing, op te slaan, cachen, licentiëren, verkopen, overdragen, openbaar weer te geven, verzenden, streamen, uit te zenden, daarvan afgeleide werken te creëren of op andere wijze te exploiteren op en via distributiekanalen van derden geselecteerd door, maar niet gelieerd met, Interrail.eu, in enige vorm, via enig medium of enige technologie zoals nu bekend of in de toekomst te ontwikkelen, in zijn geheel of gedeeltelijk, voor enig doel, waar onder zowel voor commerciële als niet-commerciële doeleinden met inachtneming van enige beperkingen op het gebruik van uw privécontent, indien toepasselijk, zoals vermeld in het privacybeleid van Interrail.eu; u kent Interrail.eu tevens het recht toe om deze rechten te sublicentiëren aan derden voor het analyseren van de content op andere media en diensten en voor distributie via distributiekanalen van derden, waaronder mogelijk de virale distributie van uw content via sociale media. U gaat ermee akkoord dat noch Interrail.eu noch enig extern distributiekanaal verplicht is u te vergoeden voor uw content of de daarvoor verstrekte licenties. U begrijpt dat Interrail.eu geen garanties geeft ten aanzien van enige vertrouwelijkheid met betrekking tot de content die u verzendt. Deze licentie voor uw content blijft voortbestaan zelfs wanneer u de service niet meer gebruikt, met name vanwege de door sociale aard van de inhoud.

6. Disclaimer

Hoewel wij er uiteraard naar streven de service zo betrouwbaar mogelijk te maken, wordt de service van Interrail.eu geleverd ZOALS DEZE IS - MET ALLE GEBREKEN. U gebruikt onze service geheel op eigen risico. Wij garanderen niet dat onze service op elk moment beschikbaar zal zijn, of dat onze service betrouwbaar is wanneer deze actief is. Wij garanderen de integriteit, of de doorlopende beschikbaarheid, van bestanden op onze servers niet. Het is aan ons of wij back-ups maken en, indien dat zo is, of het herstel van deze back-ups aan u beschikbaar wordt gesteld.

DE PRODUCTEN, DIENSTEN, WEBSITE, CONTENT EN/OF HET MATERAAL BESCHIKBAAR VIA Interrail.eu WORDEN VERSTREKT 'ZOALS HET IS' EN 'ZOALS BESCHIKBAAR' EN ZONDER UITDRUKKELIJKE OF GEÏMPLICEERDE GARANTIES VAN ENIGERLEI AARD.

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING WIJST Interrail.eu UITDRUKKELIJK ELKE AANSPRAKELIJKHEID EN ALLE VOORWAARDEN AF, EXPLICIET OF IMPLIET, WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE GRARANTIES TEN AANZIEN VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEN EN HET GEEN INBREUK MAKEN. Interrail.eu GARANDEERT NIET DAT ZIJN WEBSITE OF DIENSTEN ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG OF VRIJ VAN FOUTEN ZIJN OF DAT DEZE WEBSITE OF ONZE SERVER GEEN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN BEVAT.

7. Schadeloosstelling

U ZULT Interrail.eu EN ALLE MEDEWERKERS SCHADELOOSSTELLEN EN VRIJWAREN TEGEN ELK VERLIES EN ALLE AANSPRAKELIJKHEID, CLAIMS, SCHADE EN KOSTEN, WAARONDER REDELIJKE ADVOCATENHONORARIA, DIE VOORTVLOEIEN UIT OF VERBAND HOUDEN MET UW OVERTREDING VAN DEZE VOORWAARDEN, UW INBREUK OP ENIGE RECHTEN VAN DERDEN EN ENIGE SCHADE DIE WORDT VEROORZAAKT AAN DERDEN ALS GEVOLG VAN HET DOOR U UPLOADEN VAN BESTANDEN, OPMERKINGEN OF IETS ANDERS NAAR ONZE SERVERS.

8. Beperking en aansprakelijkheid

U ACCEPTEERT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT, VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE WETGEVING, HET VOLLEDIGE RISICO DAT VOORTVLOEIT UIT UW TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE SERVICE EN CONTENT BIJ U LIGT. NOCH Interrail.eu NOCH ENIGE ANDERE PARTIJ DIE BETROKKEN IS BIJ HET MAKEN, PRODUCEREN OF VERSTREKKEN VAN DE SERVICE OF DE CONTENT IS AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE BIJKOMENDE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE, WAARONDER WINSTDERVING, VERLIES VAN GEGEVENS OF VAN GOODWILL, ONDERBREKING VAN SERVICE, COMPUTERSCHADE OF FALEN VAN HET SYSTEEM, ONGEACHT OF DIT VOORTKOMT UIT GARANTIE, VERBINTENISSEN, ONRECHTMATIGE DAAD (WAARONDER NALATIGHEID), PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID OF ENIGE ANDERE JURIDISCHE GRONDSLAG, EN ONGEACHT OF Interrail.eu OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, ZELFS INDIEN EEN HIERIN OMSCHREVEN BEPERKT RECHTSMIDDEL NIET AAN ZIJN HOOFDDOEL VOLDOET.


9. Toepasselijk recht en jurisdictie

Op de voorwaarden van deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing en zij moeten als dusdanig worden geïnterpreteerd.
Elke claim die en elk geschil met Interrail.eu dat voortvloeit uit uw gebruik van de site zal worden beoordeeld door een bevoegde rechter in Nederland.