Boekingsvoorwaarden

Inleiding boekingsvoorwaarden

Hieronder vindt u onze Boekingsvoorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden zijn alleen van toepassing op de aankoop van een Pas of het maken van een Reservering via de website. Lees de onderstaande voorwaarden aandachtig door en bewaar ze om ze later nogmaals te kunnen lezen.

Kies een van de onderstaande links voor de gebruiksvoorwaarden voor de Interrail Pass en het servicebeleid van Interrail.eu:

Interrail Pass gebruiksvoorwaarden
Interrail.eu servicebeleid


Artikel 1 Definities

De termen met een hoofdletter in deze Boekingsvoorwaarden hebben de betekenis die daaraan in dit artikel is toegekend, zowel in de enkelvouds- als meervoudsvorm.
1.1 Eurail.com: onderdeel van Eurail.com B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30206952, met statutaire zetel te Leidseveer 10 in Utrecht, Nederland. Via de Website, www.interrail.eu, kunnen Klanten Treinpassen en gerelateerde producten kopen.
1.2 Eurail Group G.I.E: de overkoepelende organisatie van Spoorwegmaatschappijen, die gezamenlijk de Treinpassen uitgeven. Met statutaire zetel in Utrecht, Nederland, en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30172825.
1.3 Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die een product, zoals een Pas of Reservering, koopt via de Website.
1.4 Overeenkomst: de overeenkomst tussen de Klant en Eurail.com.
1.5 Treinpas of Pas: de tickets voor het Europese spoornetwerk, die in verschillende varianten en onder verschillende voorwaarden kunnen worden gekocht. Worden, afhankelijk van de markt, ook Interrail/Eurail Passen genoemd.
1.6 Reservering: de mogelijkheid om een zit- of slaapplaats te reserveren voor een toekomstige treinreis. Het fysieke reserveringsbewijs wordt een Reserveringsticket genoemd.
1.7 Spoorwegmaatschappijen: partijen van wie een Klant diensten kan gebruiken, namelijk vervoer per trein en andere diensten die door deze partijen worden aangeboden, zoals vervoer per boot, tram, bus enz. Spoorwegmaatschappijen zoals vermeld in deze Boekingsvoorwaarden zijn leden van de Eurail Group G.I.E.
1.8 Boekingsvoorwaarde: deze voorwaarden, ook de Algemene Voorwaarden genoemd.
1.9 Vouchers: codes die de Klant kan gebruiken om korting te krijgen op de aankoop van Passen.
1.10 Website: de website www.interrail.eu en de daaronder vallende domeinen, die onderdeel uitmaken van Eurail.com B.V.

Artikel 2 Afsluiting en berichtgeving

2.1 Eurail.com is door de Eurail Group G.I.E. aangewezen als algemene verkooporganisatie voor Treinpassen en mag optreden als tussenpersoon voor de verkoop van Treinpassen aan Klanten die gebruik willen maken van de Europese Spoorwegmaatschappijen. Eurail.com treedt dus op als tussenpersoon voor de verstrekking van Passen en Reserveringen. Eurail.com is geen partij in de (vervoers)overeenkomst tussen de Klant en de Eurail Group G.I.E. en de Spoorwegmaatschappijen die daaraan zijn gelieerd.
2.2 De Overeenkomst wordt gesloten op het moment dat de Klant het aanbod van Eurail.com elektronisch accepteert en voldoet aan de door Eurail.com gestelde gerelateerde voorwaarden. Een aanbod wordt beschouwd als een bindend aanbod, maar kan te allen tijde worden gewijzigd, doch niet na acceptatie door de klant, tenzij er sprake is van een duidelijke fout.
2.3 Eurail.com zal de ontvangst van de voornoemde acceptatie per e-mail bevestigen. Als dit niet gebeurt, kan de Overeenkomst te allen tijde worden ontbonden.
2.4 Eurail.com is gerechtigd eventuele fraude en betalingsproblemen te onderzoeken. Als het onderzoek aantoont dat er mogelijk fraude heeft plaatsgevonden, zal Eurail.com de Klant dienovereenkomstig informeren en heeft Eurail.com het recht de Overeenkomst niet uit te voeren.
2.5 De klant is verantwoordelijk voor het verstrekken van juiste leverings- en persoonlijke informatie tijdens het bestelproces.
2.6 Klachten over de service, de Website en de uitvoering van bestellingen via de Website kan men richten aan complaints@interrail.eu. De klachtenafdeling handelt alle communicatie en/of verzoeken om een terugbetaling af namens het management van Eurail.com. De klachtenafdeling is bereikbaar tijdens werkdagen en streeft ernaar de Klant binnen twee werkdagen te antwoorden.
2.7 Klachten over de Pas, de Reservering of de treinreis, zoals de werking van de Pas, de kwaliteit van de trein, het spoorwegpersoneel (waaronder de inbeslagname van Passen), stakingen of het feit dat bepaalde treinen maar een beperkt aantal zitplaatsen hebben of een Reservering behoeven, moeten worden gericht aan de betreffende Spoorwegmaatschappij. Als de Klant daar de voorkeur aan geeft, kan hij/zij ook contact opnemen met Eurail.com via complaints@interrail.eu voor klachten over de werking van de Pas enz. Waar van toepassing zal Eurail.com de klacht dan doorsturen naar Eurail Group G.I.E.
2.8 Op deze Algemene voorwaarden en alle overeenkomsten tussen de Klant en Eurail.com is Nederlands recht van toepassing, tenzij dwingend recht anderszins vereist. De bevoegde rechtbank is de Arrondissementsrechtbank Midden-Nederland in Nederland.
2.9 Als een deel van deze Boekingsvoorwaarden ongeldig blijkt te zijn, zal dit niet van invloed zijn op de geldigheid van de overige Voorwaarden. Eurail.com zal in dat geval een nieuwe, vervangende voorwaarde of vervangende voorwaarden aannemen, die de strekking van de oorspronkelijke voorwaarde of voorwaarden zo dicht mogelijk zal benaderen als wettelijk toegestaan.
2.10 In het geval van een geschil over de Algemene Voorwaarden en de vertaling daarvan, zal de Engelse tekst leidend zijn ten opzichte van de andere vertalingen, onder voorwaarde dat de Engelse versie is verstrekt aan en kan worden begrepen door de Klant.
2.11 Eurail.com is gerechtigd om deze Boekingsvoorwaarden te allen tijde aan te passen. Op nieuwe aankopen zijn dan de gewijzigde Boekingsvoorwaarden van toepassing. Op aankopen die al werden gedaan, blijven de voorwaarden van toepassing die werden verstrekt op het moment van de aankoop.

Artikel 3 Informatie

3.1 De op de Website getoonde prijzen zijn inclusief (lokale) belastingen en exclusief alle verzendkosten. De verzendkosten worden berekend op basis van het land waar de Klant zich bevindt en hangen af van het gekozen serviceniveau van de verzending.
3.2 Prijzen kunnen worden gewijzigd zonder aankondiging vooraf.
3.3 De Website kan de Klant ook de mogelijkheid geven om accommodatie, zoals hotels of hostels, te boeken of een reisverzekering af te sluiten. Dergelijke boekingen/reserveringen en verzekeringsaanvragen worden uitgevoerd door geselecteerde partners. De Klant wordt via de Website doorverwezen naar dergelijke partners en hun websites en de dingen waarnaar in dit artikel wordt verwezen, kunnen niet op de Website zelf worden gekocht. Eurail.com is niet verantwoordelijk voor eventuele wijzigingen, vergoedingen of klachten die betrekking hebben op, bijvoorbeeld, reserveringen/boekingen van accommodatie, noch voor wijzigingen in reserveringen van accommodatie die het gevolg zijn van vertraagde treinen, stakingen enz. Eurail.com is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de uitvoering van een overeenkomst die de Klant aangaat met een partner zoals vermeld in dit artikel.

Artikel 4 Land van herkomst

4.1 De Klant kan een Treinpas kopen als hij een staatsburger of inwoner is van:
• een lid van de Interrail gemeenschap: België, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Luxemburg, VJR Macedonië, Montenegro, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Servië en Kosovo, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Turkije, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland;
• een van de andere Europese landen: Albanië, Andorra, Belarus, Cyprus, Estland, Faeröer, Gibraltar, IJsland, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Malta, Moldavië, Monaco, Oekraïne, Rusland, San Marina, Vaticaanstad.
4.2 Spoorwegpersoneel heeft altijd het recht de Klant te vragen om een identiteitsbewijs. Staatsburgerschap kan worden bewezen door middel van een geldig paspoort of identiteitskaart. Ten behoeve van dit artikel wordt een identiteitskaart gedefinieerd als een identiteitsdocument dat de Klant mag gebruiken om te reizen.
4.3 Woonplaats/land kunnen worden bewezen door middel van officiële verblijfsdocumenten afgegeven door de overheid. Dit moet een document zijn dat duidelijk aangeeft dat de Klant staat ingeschreven in het land waar hij woont. Documenten kunnen per land variëren.
4.4 Als de Klant geen Europees staatsburger is, maar officieel woont in een van de landen genoemd in artikel 4.1 en dit kan bewijzen door middel van verblijfsdocumenten afgegeven door de overheid, mag hij reizen met een Interrail Treinpas. Personen die niet behoren tot een van de in dit artikel gedefinieerde groepen kunnen geen Interrail Treinpas kopen, maar moeten een Treinpas kopen via www.eurail.com, de website van Eurail.com waar niet-Europeanen Eurail Treinpassen kunnen kopen.

Artikel 5 Reisvoorwaarden Passen

5.1 Interrail Passes zijn niet geldig voor reizen in het land waar de klant woont. Klanten met een Interrail Global Pass krijgen echter 1 reis het land uit en 1 reis het land in om per trein naar/vanaf de landsgrens te reizen. De reis het land uit en in kunnen ook gebruikt worden voor het reizen naar/vanaf een luchthaven of aanleghaven in het land.
5.2 Jongerenpassen mogen alleen worden gebruikt door reizigers die jonger zijn dan 28 jaar op de eerste geldigheidsdag van de Pas.
5.3 Kinderen jonger dan 4 jaar reizen gratis met een Pas. Kinderen in de leeftijd van 4-11 jaar op de eerste dag dat ze reizen, reizen ook gratis met een Kinderpas. De kinderen moeten wel reizen onder begeleiding van een zogeheten volwassene of senior.
5.4 Senioren Passen kunnen alleen worden gebruikt door reizigers die 60 jaar of ouder zijn op de eerste dag dat ze reizen.
5.5 Premium Passen hebben een systeem waarin Reserveringen zijn inbegrepen. Er mag echter maar één Reservering gemaakt worden per persoon per route en Reserveringen voor nachttreinen zijn uitgesloten. Deze laatstgenoemde Reserveringen moeten apart worden gekocht.
5.6 Voor elke Pas gelden specifieke voorwaarden (wat betreft leeftijd, gebruik, aantal landen, duur enz.). Deze voorwaarden vormen allemaal onderdeel van het aanbod en staan duidelijk vermeld op de Website voordat een Overeenkomst wordt gesloten.
5.7 Alle boekingen worden geaccepteerd en alle Passen worden uitgegeven onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat Eurail.com niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor enig verlies (indirect verlies of anderszins); enige schade (waaronder, maar niet beperkt tot, verlies van of schade aan kleding, bagage of eigendommen van passagiers); dood, letsel, vertraging, ongemak of verstoring veroorzaakt door, als gevolg van of in verband met enig defect aan een trein, voertuig of ander vervoersmiddel per land of zee dat wordt gebruikt of gehuurd of waarmee wordt gereisd; of ten gevolge van nalatigheid, opzettelijk wangedrag, stakingen of andere handelingen, verzakingen of nalatigheid door een spoorwegmaatschappij of andere aanbieder van goederen of diensten. Eurail.com is tenslotte geen partij in de Overeenkomst tussen de Spoorwegmaatschappij en de Klant en de Klant begrijpt dat Eurail.com slechts handelt als tussenpersoon. In het artikel over aansprakelijkheid wordt het bovenstaande samengevat als 'gevolgschade'.
5.8 Op het reizen van een Pas zijn de voorwaarden, tarieven en regels van toepassing die zijn uitgegeven door de betreffende Europese spoor-, vervoers-, bus- of andere maatschappijen, ondernemingen of individuen (Spoorwegmaatschappijen). Deze voorwaarden kunnen ook voorschrijven dat het verplicht is om voor bepaalde treinen in sommige landen een Reservering te maken.
5.9 Een reisverzekering wordt aanbevolen, maar is niet verplicht. Eurail.com biedt de mogelijkheid om een verzekering af te sluiten via links naar partners van Eurail.com
5.10 De Klant moet ervoor zorgen dat hij in het bezit is van alle benodigde reisdocumenten en visa.
5.11 De Gebruiksvoorwaarden voor de Treinpassen zijn van toepassing. De Klant kan deze hier vinden.

Artikel 6 Levering en verwerking van bestellingen van Passen

6.1 De levertijden staan vermeld op de Website. Eurail.com doet al het mogelijke om het pakket op tijd te leveren. Behoudens overmacht zal Eurail.com binnen de vermelde periode leveren, op voorwaarde dat de Klant de juiste informatie heeft verstrekt en de bestelling in ontvangst kan nemen. De bedragen die worden berekend voor verzending zullen worden weergegeven op de Website voordat een Overeenkomst wordt gesloten. Voor dit doel biedt de Website een verzendcalculator.
6.2 Interrail Passen kunnen alleen worden gekocht door Europese staatsburgers, zie artikel 4.
6.3 De Klant wordt verzocht om op het moment van aflevering direct te controleren of het pakket alle bestelde producten (Passen) bevat. Als het pakket niet volledig is, moet de Klant bij voorkeur binnen 48 uur contact opnemen met ons supportteam bestellingen via purchases@interrail.eu.
6.4 Als het pakket niet op tijd wordt geleverd, moet de Klant contact opnemen met het supportteam bestellingen. Eurail.com zal dan in overleg met de Klant met een oplossing komen.
6.5 Als een Pas niet op tijd wordt geleverd, mag de Klant de Pas altijd omruilen voor een nieuwe Pas via de Website, of een nieuwe Pas kopen bij een van de grotere Europese treinstations. Het teruggavebeleid is in alle gevallen van toepassing. Zie artikel 7.
6.6 Als de geselecteerde verzendmethode toestaat dat het pakket online wordt gevolgd, ontvangt de Klant de volginformatie in de e-mail waarin de verzending wordt bevestigd. De Klant controleert regelmatig de verzending en status.
6.7 Zodra het pakket is afgeleverd en/of de Klant voor ontvangst heeft getekend, gaat het risico voor de bestelling over op de Klant.
6.8 Eurail.com is nooit aansprakelijk voor verlies, late levering of enige andere schade als dit te wijten is aan de handelingen van de Klant. Hiervan is sprake als hij het pakket niet in ontvangst neemt of, bijvoorbeeld, onjuiste informatie heeft verstrekt tijdens de bestelprocedure.

Artikel 7 Terugbetalingen en Passen omruilen

7.1 Dit artikel geldt niet op promotionele Passes, gekocht in het kader van een tijdelijke actie van Interrail.eu. Deze passen komen niet in aanmerking voor terugbetaling of omruil.
7.2 Het wettelijke herroepingsrecht is niet van toepassing op Treinpassen en passagiersvervoer.
7.3 Een terugbetaling is alleen mogelijk als de klant de pas via de website heeft gekocht en de ongebruikte pas naar ons is teruggestuurd vóór de startdatum. Als je de pas niet op tijd ontvangt, kun je verzoeken om een terugbetaling, ongeacht de startdatum.
7.4 In principe wordt er alleen een terugbetaling toegekend voor ongebruikte Passen die worden aangemeld voor terugbetaling via de Website vóór de eerste geldigheidsdag van de Pas. De Website biedt de optie deze procedure te starten in overeenstemming met het terugbetalingsbeleid.
7.5 15% van de waarde van de Pas wordt in mindering gebracht op de terugbetaling als annuleringskosten, nadat de betaling aan Erail.com heeft plaatsgevonden, tenzij de eerste bezorgpoging van de bestelling plaatsvond na de verwachte leverdatum, zoals vermeld tijdens de bestelprocedure. In dat geval heeft de Klant recht op een terugbetaling van 100%, inclusief de verzendkosten.
7.6 Een terugbetaling is alleen gebaseerd op de aankoopwaarde van de Pas; reeds betaalde verzendkosten en Pasverlies- en diefstaldekking (Pasbescherming) worden niet gedekt door de terugbetaling, behalve in de situatie beschreven in artikel 7.5.
7.7 In het geval van het omruilen voor een andere Pas of in het geval van een dubbele bestelling, wordt 100% van het bedrag per Pas, verminderd met administratiekosten voor het bedrag van € 15, terugbetaald, of een equivalent van € 15 in de lokale valuta in plaats van de normale terugbetaling van 85%.
7.8 Als er eenmaal een betaling heeft plaatsgevonden, kan een bestelling niet meer worden herzien, aangepast of gewijzigd. Bestellingen worden direct verwerkt om ervoor te zorgen dat ze zo snel mogelijk worden verzonden. Als de Klant iets wil wijzigen in zijn bestelling, moet de Klant de Pas omruilen.
7.9 Verloren of gestolen Passen worden niet terugbetaald of vervangen, tenzij Pasverlies- en diefstaldekking (Pasbescherming) is gekocht en wordt voldaan aan de specifieke voorwaarden.
7.10 Verzendkosten worden niet terugbetaald, tenzij de eerste bezorgpoging van de bestelling plaatsvond na de verwachte leverdatum die werd vermeld tijdens de bestelprocedure.
7.11 Gedeeltelijk gebruikte Passen worden nooit terugbetaald.
7.12 Als de pas na de startdatum naar ons is teruggestuurd, wordt afgeweken van artikel 7.3 en wordt het aankoopbedrag alleen terugbetaald onder de volgende voorwaarden:
• spoorwegpersoneel heeft op de pas 'NIET GEBRUIKT' aangegeven vóór of op de eerste geldigheidsdag door op de voorkant van de Pas twee diagonale, gekruiste strepen te zetten met daarbij de woorden 'Niet gebruikt' (of een vertaling daarvan) plus een handtekening en een gedateerde stempel van het kantoor, en de aanvraag wordt ingediend binnen 1 maand ná de laatste geldigheidsdag van de Pas. Na deze periode worden aanvragen nooit geaccepteerd.
7.13 In bepaalde gevallen kan de Klant worden gevraagd persoonlijke gegevens te verstrekken ten behoeve van de beoordeling of er kan een terugbetaling worden toegekend.
7.14 Als de Klant een claim wil indienen voor dekking van verlies of diefstal van de Pass, zal de Klant worden gevraagd de vluchttickets naar en vanuit Europa bij te voegen, evenals vervangende Passes/tickets, een politierapport en persoonlijke gegevens. Het zal niet mogelijk zijn om deze documenten terug te sturen aan de Klant.
7.15 Passen kunnen nooit worden verlengd. Alle beschikbare geldigheidsperiodes staan vermeld op de Website. Als de Klant dit wil veranderen, moet de Klant de Pas omruilen voor een nieuwe Pas.
7.16 De kosten van verlies en diefstal van de Pas worden niet terugbetaald. Nadat de Pas is betaald, is het niet mogelijk om de Pasverlies- en diefstaldekking (Pasbescherming) van de Pas te annuleren.
7.17 Het is niet mogelijk om een duplicaat van de Pas of een vervangende Pas te verstrekken. Als de Klant de Pas verliest of deze wordt gestolen en de Klant Pasverlies- en diefstaldekking (Pasbescherming) heeft gekocht, zijn de algemene voorwaarden van de pasverlies- en diefstaldekking van toepassing.
7.18 De Pasverlies- en diefstaldekking (Pasbescherming) geldt alleen voor Passen en niet voor Reserveringen.
7.19 Een Pas retourneren is alleen mogelijk en wordt alleen geaccepteerd als de procedures worden gevolgd die staan beschreven en worden verstrekt in het teruggavebeleid.
7.20 Een terugbetaling kan nooit hoger zijn dan de maximumwaarde van de bestelling.

Artikel 8 Reserveringen

8.1 Via de Website kunt u ook Reserveringen maken voor bepaalde Europese treinen.
8.2 De Interrail Reserveringsservice is voor iedereen beschikbaar die een Pas heeft gekocht, ook als de Pas ergens anders werd gekocht en niet via de Website.
8.3 Een Reservering is een afgedrukt ticket (Reserveringsticket) dat recht geeft op een zitplaats of slaapaccommodatie voor een bepaalde vervoersdienst. Het kan ook een zogenaamd digitaal ticket zijn, dat wil zeggen een e-ticket voor een Reservering.
8.4 Reserveringen worden gemaakt op basis van de informatie die de Klant verstrekt aan Eurail.com. De Klant is verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van deze informatie.
8.5 Reserveringen kunnen alleen worden gebruikt voor de dienst op de datum die en op het tijdstip dat staat aangegeven op het ticket.
8.6 Een Reservering moet altijd in euro's worden betaald. De levering van Reserveringen is gratis en de Klant kan een indicatie van de kosten van een reservering voor elke trein vinden op de Website. Voor Reserveringen moeten boekingskosten worden betaald; de hoogte hiervan wordt vermeld op de Website voordat een Overeenkomst wordt gesloten.
8.7 Eurail.com biedt de mogelijkheid om een Reservering te maken voor een groot aantal Spoorwegmaatschappijen, maar het is mogelijk dat niet alle reserveringsopties van de Spoorwegmaatschappijen beschikbaar zijn. In dat geval zal Eurail.com u, waar mogelijk, helpen om een andere manier te vinden om een Reservering te maken.
8.8 Op reizen met een Reservering gemaakt via de Website zijn de voorwaarden, tarieven en regelingen uitgegeven door de betreffende Europese spoorweg-, vervoers-, bus of andere maatschappijen, ondernemingen en individuen (Spoorwegmaatschappijen) van toepassing.
8.9 Eurail.com adviseert de Klant de bestelling direct bij levering te controleren. Als de bestelling niet compleet is, of wanneer de gegevens op de Reserveringstickets niet juist zijn, moet de Klant binnen 48 uur contact op nemen via reservations@interrail.eu. Indien de Reserveringsticket in het geheel niet wordt ontvangen na bevestiging, moet de klant ook binnen 48 uur contact opnemen met reservations@interrail.eu.
8.10 Als het leveringsadres eenmaal is ingevoerd, kan de Klant dit niet meer wijzigen. Als de Klant van huis gaat vóór de verwachte leverdatum, wordt aangeraden de tickets te laten versturen naar een adres in Europa.
8.11 De levertijden die staan vermeld op de Website zijn een indicatie. Eurail.com doet al het mogelijke om het pakket op tijd te leveren, maar kan niet garanderen dat de Passen op tijd worden afgeleverd. Eurail is niet aansprakelijk voor vertragingen en de gevolgen daarvan als de levertijd een indicatie is. Als de vermelde levertijd een harde deadline is, is het bovenstaande niet van toepassing en is Eurail.com verplicht binnen de vermelde periode te leveren, op voorwaarde dat de Klant de juiste informatie heeft verstrekt en in staat is de bestelling in ontvangst te nemen. Als de Klant de tickets niet heeft ontvangen op de verwachte leverdatum, moet hij contact opnemen met het supportteam van Eurail.com op reservations@interrail.eu.
8.12 De Klant ontvangt de volginformatie in de e-mail waarin de verzending wordt bevestigd. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om de volginformatie van tijd tot tijd te controleren om te zien of er problemen zijn met de verzending en aan de hand daarvan te handelen.
8.13 Reserveringen (tickets) kunnen alleen worden verzonden naar een fysiek adres of, als het een e-ticket betreft, naar een e-mailadres.
8.14 Zodra het pakket is afgeleverd en/of de Klant voor ontvangst heeft getekend, gaat het risico voor de bestelling over op de Klant.

Artikel 9 Terugbetalingsbeleid Reserveringen

9.1 Het wettelijke herroepingsrecht is niet van toepassing op Treinpassen en passagiersvervoer of Reserveringen daarvoor.
9.2 Als er eenmaal een betaling heeft plaatsgevonden, worden Reserveringen alleen terugbetaald in overeenstemming met dit terugbetalingsbeleid.
9.3 Alleen Reserveringen die via de Website worden gemaakt, kunnen worden terugbetaald.
9.4 Een wijziging in een Reservering na betaling wordt behandeld als een annulering en een nieuwe boeking, en wordt als zodanig gefactureerd.
9.5 Terugbetalingen worden alleen aangeboden voor individuele Reserveringen met een waarde van meer dan € 25 per persoon die ten minste 1 werkdag vóór vertrek zijn geannuleerd. Het bedrag van de terugbetaling kan per treintype variëren en is onderhevig aan de regels van de betreffende Spoorwegmaatschappij. Het bedrag wordt terugbetaald binnen 2 werkdagen nadat het oorspronkelijke ticket is teruggestuurd, via de creditcard of de betaalmethode die de Klant heeft gebruikt voor de aankoop. Boekingskosten worden niet terugbetaald.
9.6 Tenzij anders is overeengekomen, zijn annuleringen alleen mogelijk vóór de deadline die is aangegeven in artikel 9.5 door een e-mail te sturen naar reservations@interrail.eu. Wij wijzen de Klant erop dat de reserveringsservice is geopend van 8.30-17.00 uur CET van maandag tot en met vrijdag en dat annuleringen alleen tijdens deze uren worden verwerkt.
9.7 Voor het verwerken van een terugbetaling is het originele fysieke Reserveringsticket nodig. Dit Reserveringsticket moet worden teruggestuurd aan Eurail.com binnen één maand na het vertrek van de trein waarop het ticket betrekking heeft.
9.8 Vergoeding voor vertragingen, stakingen en uitgevallen treinen kan worden aangevraagd door een e-mail te sturen naar reservations@interrail.eu. Als dat mogelijk is, moet spoorwegpersoneel op het originele Reserveringsticket hebben aangegeven dat het niet is gebruikt.
9.9 Wanneer er een aanvraag voor vergoeding wordt gedaan in samenhang met annulering vanwege ziekte, kan de Klant worden gevraagd persoonlijke gegevens te verstrekken.
9.10 De Pasverlies- en diefstaldekking (Pasbescherming) van de Pas geldt niet voor Reserveringen. Deze dekking geldt alleen voor Passen.

Artikel 10 Vouchers

10.1 Deze Boekingsvoorwaarden zijn van toepassing op vouchercodes die worden verstrekt door Eurail.com. Dit zijn codes die de Klant kan gebruiken om korting te krijgen bij het kopen van een Pas.
10.2 Vouchers kunnen alleen worden gebruikt voor bestellingen die rechtstreeks worden geplaatst bij Eurail.com via de Website. Voucherkortingen kunnen niet worden geïnd voor verlopen bestellingen bij Eurail.com.
10.3 Per bestelling wordt slechts één voucher geaccepteerd en deze unieke code kan maar één keer worden gebruikt.
10.4 Eventuele specifieke voorwaarden die gelden voor de Vouchers, de producten waarvoor de Vouchers kunnen worden gebruikt en hun geldigheid en waarde staan aangegeven op elke voucher die wordt uitgegeven door Eurail.com.
10.5 Om de Voucher te kunnen gebruiken en de bijbehorende korting te krijgen, moet de Klant de Voucher invoeren in het veld 'Cadeaukaart- of vouchercode' op de pagina met het overzicht van het winkelwagentje tijdens de betaalprocedure.
10.6 Vouchers kunnen niet worden gebruikt om te betalen voor de Pasverlies- en diefstaldekking (Pasbescherming) van de Pas, wisselkoersverschillen met betrekking tot de Pas, Reserveringen of andere kosten.
10.7 Vouchers kunnen niet worden omgewisseld voor contant geld en kunnen niet worden verkocht.
10.8 Eurail.com behoudt zich het recht voor de gebruiksvoorwaarden voor vouchers te allen tijde te wijzigen.

Artikel 11 Inschrijving

11.1 Om optimaal gebruik te kunnen maken van de Website en de geboden diensten, heeft de Klant de mogelijkheid zich in te schrijven en een eigen account aan te maken.
11.2 Tijdens de inschrijvingsprocedure moet de Klant een gebruikersnaam (e-mailadres) en een wachtwoord kiezen om na inschrijving te kunnen inloggen op de Website. De Klant is verantwoordelijk voor het kiezen van een wachtwoord dat voldoende betrouwbaar is.
11.3 De Klant moet zijn inloggegevens strikt vertrouwelijk houden. Eurail.com is niet aansprakelijk voor misbruik van inloggegevens en mag altijd aannemen dat de persoon die de gegevens gebruikt de werkelijke gebruiker is. Alle handelingen via de account van de Klant zijn voor de verantwoordelijkheid en het risico van de Klant.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

12.1 De Klant begrijpt dat Eurail.com slechts handelt als tussenpersoon en daarom niet aansprakelijk is voor enige directe en gevolgschade die voortvloeit uit de overeenkomst die de Klant heeft met Eurail Group G.I.E. en de aangesloten Spoorwegmaatschappijen.
12.2 Eurail.com is niet verantwoordelijk voor de overeenkomst die de Klant uiteindelijk sluit met de Eurail Group G.I.E. en de aangesloten Spoorwegmaatschappijen Dit betekent dat Eurail.com ook niet verantwoordelijk is voor wat er gebeurt tijdens het gebruik van de Pas.
12.3 De Website kan links bevatten naar websites van derden, door middel van plug-ins of anderszins. Eurail.com garandeert niet dat deze links goed werken. Eurail.com heeft geen controle over deze websites en accepteert geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruiken en/of bezoeken van deze websites.
12.4 Mocht er desalniettemin enige aansprakelijkheid zijn voor directe schade, dan blijft dit beperkt tot een bedrag dat niet groter is dan de aankoopprijs van de Pas of de Reservering waarop de schade betrekking heeft, zoals gekocht door en in naam van de Klant. Eurail.com is niet aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder schade die is ontstaan tijdens het reizen, een verblijf of anderszins, zoals hierboven vermeld in deze Algemene voorwaarden. (5.7 en 12.1).
12.5 De bovengenoemde beperkingen zijn niet van toepassing in geval van opzet of opzettelijke roekeloosheid door Eurail.com.

Artikel 13 Onderhoud

13.1 Eurail.com heeft het recht om de Website tijdelijk buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken, bijvoorbeeld voor onderhoud of om de Website aan te passen. Dit zal nooit recht geven op enige vergoeding.

Artikel 14 Privacy en cookies

14.1 Via de Website verwerkt Eurail.com de persoonlijke gegevens van de Klant in overeenstemming met het privacybeleid dat is gepubliceerd op de Website.
14.2 Als de Klant in contact komt met een derde, via een link of plug-in of anderszins, verstrekt hij zijn persoonlijke gegevens aan deze derde en niet aan Eurail.com.
14.3 Eurail.com doet al het redelijke om zijn systemen te beschermen tegen verlies en/of vormen van onwettig gebruik. Eurail.com implementeert daarom gepaste technische en organisatorische maatregelen, waarbij wordt gekeken naar de nieuwste ontwikkelingen.

Opmerking: hierop is de Nederlandse wetgeving van toepassing.